Regulaminy

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych w sezonie 2015/16 --->>> KLIKNIJ

Regulamin Rozgrywek Drużynowych w sezonie 2015/16 --->>> KLIKNIJ

_______________________________________________________________________________Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2015/2016

ZAPISY DOTYCZĄCE JUNIORÓW


§3 Opis turniejów – ogólnie

8. Każdy zawodnik startujący w turnieju juniorskim jest zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie. Organizator turnieju jest zobowiązany do umieszczenia informacji o wymogu używania okularów ochronnych na stronie turniejowej, w biurze zawodów przy tabelkach turnieju juniorskiego oraz w miarę możliwości przy każdym korcie wraz z opisem konsekwencji naruszenia tego wymogu. W przypadku niewywiązania się organizatora z powyższego obowiązku Zarząd PFS może go ukarać naganą z odpowiednią informacją na stronie PFS lub zakazem organizowania turniejów pod patronatem PFS.


§6 Podstawowe zasady rozgrywania turniejów

1.      Zawodnik może brać udział w turniejach wg następujących zasad:
a.       junior (chłopak lub dziewczyna) może uczestniczyć: w turnieju juniorskim w swojej kategorii wiekowej OPEN, w kategoriach juniorskich OPEN starszych oraz w kategorii seniorskiej OPEN,
b.      juniorka (dziewczyna) może uczestniczyć: w turnieju juniorskim w swojej kategorii wiekowej dziewczęcej, w kategoriach juniorskich dziewczęcych starszych oraz w seniorskiej kategorii damskiej,

2.      Junior może uczestniczyć w turnieju w danej kategorii juniorskiej pod warunkiem spełnienia wymogu wieku. Za weryfikację tego odpowiada dyrektor turnieju, a samo sprawdzenie odbywa się poprzez porównanie daty urodzenia juniora z datą ostatniego dnia rozgrywania meczów danego turnieju juniorskiego. Jeśli ostatni dzień rozgrywania meczów danego turnieju juniorskiego (w przypadku turniejów kilkudniowych) przypada w dzień urodzin juniora, to zalicza się go jeszcze do niższej grupy wiekowej.
5.      Turnieje OPEN, damski oraz juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu, wg aktualnego rankingu PFS w momencie losowania. Aktualny ranking PSA/WSA/ESF ma wyższość nad rankingiem PFS przy rozstawianiu zawodników jeżeli zawodnik jest notowany: w pierwszej 200 rankingu PSA (kat. OPEN), w pierwszej 150 rankingu WSA (kat. damska), w pierwszej 50 rankingu ESF (odpowiedniej grupy wiekowej dla turniejów juniorskich). W uzasadnionych przypadkach organizator turnieju ma prawo wystąpić do Komisji Technicznej z wnioskiem o rozstawienie zawodnika w turnieju pomimo braku aktualnej klasyfikacji w rankingu PSA/WSA/ESF (odnosi się to w szczególności do byłych, wysoko klasyfikowanych zawodników z rankingu PSA/WSA lub zawodników wysoko klasyfikowanych w rankingach krajowych) lub zawodników z rankingiem PSA niższym niż 200, zawodniczek z rankingiem WSA niższym niż 150 lub juniorów z rankingiem ESF niższym niż 50. Wniosek powinien zostać zgłoszony e-mailem na adres komisjatechniczna@pfs.com.pl przynajmniej 3 dni robocze przed datą zamknięcia list pod rygorem nierozpatrzenia.


§7 Zasady rozgrywania turniejów rangi A

1.      Turniej juniorów może być rozegrany w tym samym co turnieje seniorskie lub w osobnym terminie – jest to zależne od wyników przetargu. W przypadku imprezy łączonej dla wszystkich kategorii turniej trwa trzy dni i może odbywać się na obiektach oddających do dyspozycji organizatora turnieju w sumie przynajmniej 10 kortów na cały czas trwania turnieju.  W przypadku imprez rozłącznych (osobny termin dla turniejów juniorskich) turniej juniorski trwa dwa, a seniorski trzy dni i może odbywać się na obiektach oddających do dyspozycji organizatora turnieju w sumie przynajmniej 6 kortów na cały czas trwania turnieju seniorskiego oraz przynajmniej 4 korty dla turnieju juniorskiego.
2.      Minimalna ilość zawodników, aby został rozegrany turniej OPEN to 16. Przy zgłoszeniu się minimum 8 kobiet oraz minimum 4 juniorów w przynajmniej jednej grupie turnieju juniorskiego organizator zobowiązany jest przeprowadzić odrębne turnieje: damski i/lub juniorskie w odpowiednich kategoriach. W zależności od liczby zgłoszonych juniorów organizator może połączyć jedną lub więcej grup wiekowych.
W turniejach seniorskich (zarówno w turnieju OPEN jak i damskim) dozwolone jest przyznanie dwóch „dzikich kart” (czyli prawa do gry w turnieju w sytuacji kiedy ranking gracza nie umożliwia mu udziału)– jednej przez PFS ("dzika karta" do turnieju głównego) i drugiej przez organizatora ("dzika karta" do eliminacji). W przypadku turniejów kategorii juniorskich dowolne jest przyznanie jednej „dzikiej karty” dla każdej z kategorii – po wspólnych ustaleniach pomiędzy organizatorem, a PFS (decyzja należy do PFS).
4.     Turniej OPEN jest turniejem 3-dniowym. Turnieje: damski i juniorskie mogą być 1-dniowe lub 2 -dniowe.  Podział na 1 lub 2 dni zależy od liczby graczy tak aby w miarę możliwości nie grać więcej niż 4 mecze dziennie. Jeśli zgłosi się 16 lub mniej zawodniczek / juniorów dla danej kategorii - turniej musi być rozegrany w 1 dzień. W przypadku gdy ilość uczestników wyniesie pomiędzy 17 a 24 o rozegraniu w ciągu jednego lub dwóch dni decyduje organizator w porozumieniu z PFS. W przypadku ilości uczestników większej niż 25 - turniej musi być rozegrany w ciągu dwóch dni z podziałem na 3 mecze pierwszego dnia i pozostałe drugiego dnia lub 4 mecze pierwszego dnia i  pozostałe w kolejnym dniu. W razie wątpliwości, organizator powinien skonsultować się z PFS.
5.     W przypadku turnieju juniorskiego, system rozgrywania poszczególnych kategorii jest uzależniony od liczby zgłoszonych do każdej z nich zawodników:
·         dla liczby zawodników/czek 8 lub większej – system pucharowy,
·         dla liczby zawodników/czek 6-7 – system pucharowy lub „każdy z każdym” (decyduje organizator),
·         dla liczby zawodników/czek 4-5 – „każdy z każdym”.
Maksymalna liczba graczy w kategorii juniorskiej wynosi 32.
10.  Organizator zobowiązany jest zapewnić świadczenia zawarte w umowie na organizację turnieju, które zawierają minimum:
a.       pulę nagród finansowych w wysokości min. 800 zł przeznaczoną do podziału pomiędzy najlepsze zawodniczki turnieju damskiego oraz min. 1200 zł przeznaczoną do podziału pomiędzy najlepszych zawodników turnieju OPEN,
b.      nagrody rzeczowe w turnieju juniorskim dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych,
c.       puchary, medale lub inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju dla zdobywców minimum 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii turnieju (w tym dla każdej kategorii wiekowej juniorskiej),
d.      dyplomy turniejowe – dla minimum 3 zawodniczek turnieju damskiego, 3 juniorów w każdej z kategorii turnieju i min. 8 zawodników turnieju kat. OPEN.§8 Zasady rozgrywania turniejów rangi B

1.      Turniej główny rozgrywany jest w ciągu jednego dnia. Eliminacje do turnieju głównego mogą zostać rozegrane we wcześniejszym terminie. Turniej damski i/lub juniorów może zostać rozegrany w innym dniu niż turniej OPEN przy czym termin ich rozegrania musi nastąpić w tym samym tygodniu (poniedziałek-niedziela).
2.      Minimalna ilość zawodników dla turnieju OPEN wynosi 16, dla kategorii damskiej – 4, dla kategorii juniorskiej – 4. Przy zgłoszeniu się minimum 4 juniorów w przynajmniej jednej grupie wiekowej, organizator zobowiązany jest przeprowadzić odrębne turnieje, w przeciwnym wypadku należy połączyć grupy wiekowe.
Łączenie grup wiekowych odbywa się w sposób następujący:
1)      W sytuacji braku minimalnej ilości juniorów w danej grupie wiekowej (odpowiednio chłopięcej lub dziewczęcej) przenosi się ich do kategorii wiekowej wyższej o jeden stopień wiekowy.
2)      W razie dalszego braku minimalnej liczby zawodników powtarza się poprzedni punkt aż do uzyskania wymaganej minimalnej liczby zawodników.
3)      W razie niespełnienia wymogu minimalnej liczby zawodników (chłopców i odpowiednio dziewcząt) turniej juniorski nie ma prawa się odbyć.
4)      Nie jest możliwe łączenie kategorii chłopięcych z dziewczęcymi.
5)      W sytuacji braku minimalnej ilości juniorów w starszej grupie wiekowej nie można do niej dołączać grupy młodszej, która spełnia warunek minimalnej liczby zawodników.

4.   W przypadku turnieju damskiego oraz turniejów juniorskich, system rozgrywania danej kategorii jest uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników:
·         dla liczby zawodników/czek 8 lub większej – system pucharowy,
·         dla liczby zawodników/czek 6-7 – system pucharowy lub „każdy z każdym” (decyduje organizator),
·         dla liczby zawodników/czek 4-5 – „każdy z każdym”.
5.      Istnieje możliwość rozegrania turnieju damskiego i/lub juniorskiego bez rozegrania turnieju OPEN.
6.     Organizator turnieju może zdecydować o prawie do wzięcia udziału w turnieju OPEN lub damskim juniorów, którzy są zgłoszeni do turnieju w swoich kategoriach. W przypadku odmowy organizatora do gry w więcej niż jednej kategorii, zgłaszający może wybrać w której kategorii chce uczestniczyć (juniorskiej lub seniorskiej).
11.      Organizator zobowiązany jest zapewnić:
a.  nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii rozgrywanego turnieju,
b.   puchary, medale, inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju oraz/lub dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii turnieju,
c.    nagrody, puchary lub inne trofea muszą zostać wręczone w trakcie oficjalnej ceremonii zakończenia zawodów w dniu, w którym odbywa się turniej.


§9 Zasady rozgrywania turniejów rangi C

2.   W turnieju OPEN musi wystartować co najmniej 8 zawodników, w turnieju damskim – minimum 4 zawodniczki, w turnieju juniorskim (dotyczy każdej z kategorii) – minimum 4 juniorów. Niespełnienie tego warunku dla konkretnego turnieju skutkować będzie nie uwzględnieniem jego wyników w systemie rankingowym.
Istnieje możliwość rozegrania turnieju kobiet i/lub juniorskiego bez rozegrania turnieju OPEN.
W zależności od liczby zgłoszonych juniorów istnieje możliwość połączenia jednej lub więcej grup wiekowych w sposób analogiczny jak w przypadku turnieju rangi B (§9, pkt. 2).
3.     Organizator turnieju może zdecydować o prawie do wzięcia udziału w turnieju OPEN lub damskim juniorów, którzy są zgłoszeni do turnieju w swoich kategoriach. W przypadku odmowy organizatora do gry w więcej niż jednej kategorii, zgłaszający może wybrać w której kategorii chce uczestniczyć (juniorskiej lub seniorskiej).
7.      Organizator zobowiązany jest zapewnić puchary, medale, inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju oraz/lub dyplomy  dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii turnieju (w tym każdej kategorii wiekowej turnieju juniorów).


§12 Podnoszenie rangi turnieju

5.     Organizator turnieju zgłaszając podwyższenie rangi turnieju zobowiązuje się do wniesienia dodatkowej opłaty z tego tytułu, która została określona w załączniku nr 6 niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się rozegrać turniej juniorski, w którym udział weźmie co najmniej 8-miu różnych graczy we wszystkich rozegranych juniorskich turniejach.. W przypadku niespełnienia tego warunku, turniej nie zostanie sklasyfikowany jako turniej o podwyższonym współczynniku, a opłata z tytułu podwyższenia współczynnika nie zostanie zwrócona do organizatora. W przypadku powtarzania się tej sytuacji u danego organizatora,  może on zostać również ukarany brakiem możliwości organizacji turniejów na okres 3 miesięcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz